Klasör


Tarih

Göktürk alfabesi Göktürk alfabesi diğer bir adı ile Orhun alfabesi Göktürkler tarafından kullanılan alfabedir. Göktürk alfabesi 38 harflidir. 4 ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır. Türklerin kullandığı ilk alfabe olarak bilinir. Göktürk alfabesi ile yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. Günümüzde bulunan en büyük yazıtlar Göktürkler tarafından dikilen ve yazılan...
Talas Savaşı kaç yılında ve kimler arasında yapılmıştır Talas savaşı 751 yılında yapılmıştır. Araplar ile Çinliler arasında yapılmıştır. Sonuç, Araplar Çinlileri yenilgiye uğratmışlardır.
17. Yüzyıl Islahatlarının genel özellikleri 17. yüzyıl ıslahatları gerçek anlamda amacına ulaşamamış ve Osmanlı Devletinin duraklamasına çözüm olamamıştır. - Islahatlarda genel olarak Avrupa örnek alınmamıştır. - Yönetim, hukuk ve teknik alanlarda ıslahat yapılmamıştır. - Islahatların ağırlık noktasını ordu ve ekonomi oluşturur. - Yeniçeri, ulema ve halkın tepkisi ile karşılaşmıştır. - Islahatların öncülüğünü padişah ve devlet adamları...
Güney cephesinde kimlerle savaştık Urfa, Antep ve Maraş bölgesi İngilizler, daha sonar Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Halk, Fransızların Ermenileri kışkırtmaları ile yapılan katliamlar karşısında direnişe geçmiştir. Maraş ve Urfa TBMM açılmadan kurtarılmış, Antep bir yıllık bir kuşatmadan sonra düşmüştür. Çukurova bölgesinde de bazı mücadeleler yapılmıştır. Sivas Kongresinde alınan kararla güneyde Kuvay-ı...
Coğrafi keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları Coğrafi keşiflerin olması Osmanlı devletinin ekonomik olarak zayıflamasına neden olmuştur. 1. İpek ve Baharat yolları önemini kaybetti yerine Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar (Lizbon,Amsterdam,Rotterdam ve Londra) önem kazandı. 2. Yeni bulunan ülkelerden Avrupa’ya bol miktarda altın ve gümüş girdi. 3. Avrupalılar bilinmeyen birçok bitki ve hayvan türünü Avrupa’ya taşıdı. 4. Avrupalılar...
Rönesans'ın İtalya'da başlamasının nedenleri Rönesans hareketleri İtalya'da başlamıştır.Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir.15 ve 16 yüzyılda başlayan bu hareket zamanla tüm Avrupa'ya yayılmıştır.Rönesans hareketleri İtalya savaşları, ticari ilişkiler, üniversiteler ve Papayı ziyarete gelenler aracılığı ile diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 1. Ticaret hacminin fazlalığından dolayı Burjuva sınıfının daha etkin olması 2. Antik çağ uygarlığıyla ilişkisinin...
Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları Osmanlı'da hukuk istemi Şer-i Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şer-i Hukuk: Kaynaklarını Kuran, Hadis, İcma ve Kıyas'ın oluşturduğu sistemdi. Sadece Müslümanlara uygulanır, Müslüman olmayanlar kendi dini kurumlarında yargılananlardı. İstanbul Kadısı'na "İstanbul Efendisi" denmekte, en yüksek rütbeye sahipti. Örfi Hukuk: Şer-i Hukuka aykırı olmamakla birlikte, Türk...
Osmanlı Devlet'inde vakıfların sağladığı yararlar Kurulan vakıflar sayesinde birçok yoksul, fakir fukara ve yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları karşılanarak toplumsal barış ve dayanışma sağlanmıştır. Vakıflar aracılığı ile hastaneler kurularak halkın sağlık sorunlarının giderilmesi sağlanmıştır. Eğitim ve kültür faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Vakıflar tarafından kurulan kervansaraylar sayesinde ticari faaliyetlerin gelişmesi sağlanmıştır. Ülkenin bayındırlık faaliyetleri; mektepler, camiler,...
Abbasi devletinin yıkılma nedenleri Abbasi Devleti Mutasım'ın ölümü ile zayıfladı ve Moğolların Bağdat'ı istilası ile yıkıldı. Selçukluların yıkılması ile koruyucuları ortadan kalktı. Şiilerin ve Emevilerin olumsuz çalışmalarından zarar gördü. Zayıflama döneminde fetihlerin durgun geçmesi nedeniyle ekonomi zayıfladı. Moğol Hükümdarı Hülagu'nun Bağdat'ı istilası ile Abbasi Devletinin yıkılmasına neden olmuştur.
Kavimler göçünün sebepleri Büyük Hun Devletinin dağılması sonucunda nüfuslar başka yönetimlere katılmıştır ve bu nedenle de yoğun olan bu nüfus batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. İdil ırmağının ortasına kadar gelip burada konaklayan Hunlar, bu bölgeye gelen kavimleri uzaklaştırmışlardır ve göç etmelerine neden olmuşlardır. Hunların göstermiş olduğu baskı nedeni ile Kavimler göçü Avrupayı...
Kavimler göçünün sonuçları Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrılmıştır. Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır. Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklıklar içerisinde kalmıştır. İlk çağ sona ermiş Orta Çağ başlamıştır. Avrupa'da dere beylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır. Barbar kavimlerin birbirleriyle ve Romalılarla kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıkmıştır ve bunun sonucunda bugünkü Avrupa milletlerin etnik yapısının...
Misakı Milli kanunları nerede kabul edilmiştir Erzurum ve Sivas kongrelerinde ortaya çıkan bu kararlar, İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır.
1. sayfa.1210Son »
Sayfa başına git

Klasör